SPJ-USO GALICIA

Unha alternativa ao sindicalismo de hoxe

Bolsas de Traballo de Secretarios Xudiciais Substitutos

Posted by spj-uso en septiembre 24, 2008

No BOE de hoxe publicase a Resolución de 9 de setembro de 2008, da Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se convocan bolsas de traballo de Secretarios Xudiciais substitutos nas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Contido da orde: De conformidade co disposto no artigo 451 da LOPJ e nos artigos 134 a 139 do RD 1608/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais, esta Secretaría de Goberno acordou anunciar a convocatoria de Bolsas de Traballo de Secretarios Xudiciais Substitutos nas provincias de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, conforme ás seguintes bases:

Primeira. -Fíxase en 40 o número de prazas que deben constituír a bolsa na provincia de A Coruña, máis 12 como cota de reserva, 24 na provincia de Lugo, máis 7 como cota de reserva. 24 na provincia de Ourense, máis 7 como cota de reserva. 40 na provincia de Pontevedra, máis 12 como cota de reserva.

As bolsas terán vixencia durante un ano a partir da publicación da súa constitución, prorrogable por outro.

Do total das prazas convocadas reservarase o 5% para ser cubertas polos que teñan a condición legal de minusválido, con grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%, de conformidade co previsto no artigo 13 do Real Decreto 215/2003, do 21 de febreiro (Boletín Oficial do Estado do 22) sempre que acrediten o indicado grao de minusvalidez e a compatibilidade funcional co desempeño das tarefas e funcións que corresponden ao Corpo de Secretarios Xudiciais.

Segunda. -Poderán tomar parte neste concurso quen, á data de terminación do prazo de presentación de solicitudes, reúnan os seguintes requisitos:

1. º Ser español e maior de idade.

2. º Ser licenciado en Dereito

3. º Non ser condenado nin estar procesado ou inculpado por delicto doloso, a menos que obtivese a rehabilitación ou hubiere recaído na causa auto de sobresemento firme ou cancelásense os antecedentes penais.

4. º Encontrarse no pleno exercicio dos seus dereitos civís.

5. º Non acharse inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.

6. º Non ser separado mediante procedemento disciplinario dun Corpo do Estado, das Comunidades Autónomas ou das Administracións Locais, nin suspendido para o exercicio de funcións públicas en vía disciplinaria ou xudicial, salvo que fose debidamente rehabilitado.

7. º Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que lle impida o desempeño do cargo.

8. º Non cumprir a idade de setenta anos ou que se vaia cumprir no transcurso da vixencia da bolsa.

Terceira. -Os interesados, dirixirán unha única solicitude de participación ao Ilmo. Sr. Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, con indicación das provincias ás que optan por orde de preferencia, o que poderán efectuar directamente, ou servíndose de calquera das modalidades previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, dentro do prazo de dez días naturais seguintes á publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado sen que incida no cómputo do devandito prazo calquera outra forma de publicidade que poida darse á convocatoria.

Cuarta. -1) As solicitudes de participación axustaranse necesariamente ao modelo incluído no Anexo desta Resolución e unirán a esta fotocopias compulsadas do documento nacional de identidade, do título de licenciado en dereito ou do xustificante de pagamento das taxas para a expedición deste, da certificación do expediente académico da indicada licenciatura, certificado médico oficial que acredite non padecer defecto físico ou enfermidade psíquica ou física que lle incapacite para o desempeño do cargo, así como dos documentos que resulten acreditativos dos méritos alegados polo concursante.

2) O certificado de antecedentes penais será requirido directamente polo Ministerio de Xustiza, a instancias do Secretario de Goberno, unicamente dos seleccionados que non estean en activo no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa.

3) Os que pertencesen a algún Corpo da Administración e se atopasen en situación de servizo activo acompañarán certificación de non se atopar suspendido en virtude de expediente disciplinario, salvo no suposto de pertenza ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, en cuxo caso a devandita acreditación se realizará polo Ministerio de Xustiza por solicitude do Secretario de Goberno.

4) Os aspirantes que teñan a condición legal de minusválidos con grao igual ou superior ao 33 por 100 deberán presentar certificación dos órganos competentes que acredite a súa capacidade funcional para desempeñar as tarefas propias do Corpo de Secretarios Xudiciais.

Quinta. -Os que formasen parte dunha bolsa, á convocatoria dunha nova deberán, se así deséxano, participar nesta, procedéndose á valoración dos méritos alegados de acordo co previsto na nova convocatoria.

Sexta. -1) Rematado o prazo de presentación de solicitudes, procederase polo Secretario de Goberno á valoración dos méritos alegados polos aspirantes que reúnan os requisitos esixidos.

2) Valoraranse os seguintes méritos, de acordo co baremo e criterios de puntuación establecidos na Resolución da Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, de data 16 de maio de 2006 (BOE do 2 de xuño), modificada parcialmente pola resolución da Dirección Xeral de Modernización da Administración de Xustiza do 14 de xullo de 2008, publicada no BOE do 5 de agosto de 2008:

a) Expediente académico.

b) Ser Doutor en Dereito e cualificación alcanzada na obtención deste grao.

c) Anos de exercicio efectivo da avogacía ante os Xulgados e Tribunais, dictames emitidos e asesoramentos prestados. O tempo de exercicio profesional computarase dende a data da primeira alta como exércente en calquera Colexio.

d) Actuar como oficial habilitado e tempo de duración da devandita habilitación.

e) Realizar tarefas de substitución de Secretarios Xudiciais, Xuíces ou Fiscais e tempo efectivo das devanditas substitucións.

f) Anos de servizo efectivo como profesores de disciplinas xurídicas en Universidades Públicas ou privadas, ou colaborador en Departamentos de tales disciplinas.

g) Anos de servizo como funcionario de carreira en calquera outros Corpos das Administracións Públicas para o ingreso das cales se esixa expresamente estar en posesión do título de Licenciado en Dereito. O tempo de exercicio profesional computarase dende que foron nomeados funcionarios en prácticas ou dende a data de toma de posesión no seu primeiro destino.

h) Publicacións científico-xurídicas.

i) Relatorios e comunicacións en congresos e cursos de interese xurídico.

j) Realización de cursos de especialización xurídica.

k) Aprobar algún dos exercicios que integren as probas de acceso pola quenda libre ao Corpo de Secretarios Xudiciais, da Carreira Xudicial ou Fiscal ou de calquera oposición para a que se esixise ter a condición de Licenciado en Dereito.

l) Tempo de servizos, se é o caso, no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa.

m) Ter coñecementos de Dereito e/ou de lingua propios.

O mérito enumerado na letra l) da base sexta, isto é, ser funcionario do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, valorarase como preferente á hora do chamamento, fronte aos demais integrantes das Bolsas de Secretarios Substitutos.

Sétima. -1) Unha vez valoradas as solicitudes, o Secretario de Goberno procederá á elaboración dunha lista provisional de seleccionados ordenados de maior a menor puntuación obtida, así como da cota de reserva, onde figurarán os apelidos, número de documento nacional de identidade, número de orde e puntuación obtida por cada un dos candidatos. As devanditas listas publicaranse nos taboleiros de anuncios dos Tribunais Superiores de Xustiza, Audiencias Provinciais, Decanatos das Capitais, Unidades Administrativas, Delegacións do Goberno e sede Central do Ministerio de Xustiza.

2) Os interesados terán dez días hábiles para efectuar reclamacións ante o Secretario de Goberno, contados a partir do día seguinte á publicación das listas na sede Central do Ministerio de Xustiza e para optar pola bolsa da que desexen tomar parte se fosen seleccionados en máis dunha en todo o territorio nacional. As reclamacións respecto á valoración provisional de méritos, só poderán referirse estritamente á valoración dos méritos que quedaran acreditados no momento da solicitude, respecto aos que non se admitirá en ningún caso, súa subsanación. As reclamacións non poderán comportar a invocación nin acreditación doutros méritos distintos aos da solicitude.

3) No prazo de quince días hábiles o Secretario de Goberno resolverá as reclamacións confeccionando a lista de aspirantes definitivamente admitidos, a cal remitirá o Ministerio de Xustiza, para que este comprobe que non haxa candidatos que formen parte de máis dunha bolsa de traballo. Se así fose procederase á súa exclusión da bolsa en que obtiveran menor puntuación. Unha vez confirmada polo Secretario Xeral da Administración de Xustiza e publicada na forma sinalada no punto 1 desta Base Sétima, así como na páxina web do Ministerio de Xustiza, remitirase ao Boletín Oficial do Estado e ao Boletín Oficial da Comunidade Autónoma para a súa publicación.

Oitava. -1) Los Secretarios substitutos que se vaian nomeando, deberán tomar posesión dentro do prazo das vinte e catro horas seguintes á comunicación do nomeamento, ante o Secretario Coordinador Provincial.

2) Cando por renuncia ou outras causas legais de cesamento, non existisen candidatos de abondo, poderán ser nomeados, por rigorosa orde de méritos, os que obtiveran puntuación na presente convocatoria.

Novena. -Os Secretarios substitutos, quedarán suxeitos durante o tempo que desempeñen os devanditos cargos, ao estatuto dos membros do Corpo de Secretarios Xudiciais e terán dereito a percibir as remuneracións correspondentes ao posto de traballo desempeñado e serán dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social.

Décima. -Durante o tempo que desempeñen os seus cargos, os Secretarios substitutos, estarán afectados polas incompatibilidades e prohibicións contidas nos artigos 140 e seguintes do Regulamento Orgánico do Corpo de Secretarios Xudiciais.

Undécima. -Os nomeamentos dos Secretarios substitutos quedarán sen efecto producindo o seu cesamento:

a) No momento da toma de posesión ou reincorporación dos titulares aos seus destinos ou supresión da praza para a que foron nomeados.

b) Falsidade nalgún dos requisitos esixidos ou circunstancias alegadas para a súa inclusión nas bolsas.

c) Por sanción disciplinaria asine en vía administrativa, distinta da de apercibimento.

d) Por expiración do prazo, ou cando desaparezan as razóns de necesidade ou urxencia polas que foron nomeados.

e) Por cumprir a idade de xubilación forzosa establecida na Lei Orgánica do Poder Xudicial e no Regulamento para os funcionarios do Corpo de Secretarios Xudiciais.

f) Por renuncia do interesado debidamente aceptada e xustificada.

g) Por resolución motivada do Ministerio de Xustiza, por proposta do Secretario de Goberno correspondente, cando concorra algunha das causas de incapacidade, incompatibilidade e prohibición e cando deixasen de atender dilixentemente os deberes do cargo ou foren manifestamente inidóneos no seu desempeño.

Duodécima. -Contra os acordos do Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza os interesados poderán interpoñer recurso de alzada ante o Ministerio de Xustiza, co fin de esgotar a vía administrativa e, no seu caso, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Anuncios

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
A %d blogueros les gusta esto: